12

Wagyu courtesy of /u/chicago_steaks on Reddit.

01/12/16